Je maakt gebruik van een verouderde browserversie, voor de best mogelijke gebruikerservaring raden wij aan om de laatste versie van Google Chrome te installeren. Google Chrome downloaden

Privacy Statement

Grenzelooswerk B.V.

Inleiding

Grenzelooswerk B.V. is een Nederlandse onderneming die ook handelt onder de naam Dutch Employees. Grenzelooswerk B.V., ongeacht onder welke handelsnaam zij opereert, hierna te noemen: “Grenzelooswerk”.

Grenzelooswerk neemt de privacy van haar Users zeer serieus. Alle privacy gevoelige informatie die aan ons verstrekt wordt valt onder ons Privacy Statement en wordt dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In dit document wordt het privacy beleid van Grenzelooswerk uiteen gezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die Grenzelooswerk via de Website of anderszins verzamelt. We raden de User aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wat betreft de gebruikte terminologie/definities verwijzen we graag naar onze Algemene Voorwaarden. De daarin gebruikte lijst met definities is ook van toepassing op dit Privacy Statement.

Bezoek website zonder persoonlijke gegevens

De website van Grenzelooswerk kan door een User worden bezocht zonder dat de User ons meedeelt wie de User is en zonder dat de User daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Echter voor specifieke doeleinden als solliciteren hebben wij van de User informatie nodig, zoals bijvoorbeeld adres en telefoonnummer.

Gebruik van onze diensten

Wanneer de User zich inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor onze diensten vragen we de User om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Grenzelooswerk of op beveiligde servers van een door Grenzelooswerk aangewezen derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Grenzelooswerk gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Grenzelooswerk en in dit Privacy Statement genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae, diploma’s, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden;
 • Overige zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door Users of (iii) vrijwillig aangeleverde gegevens.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn staat omschreven verderop in dit Privacy Statement.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Service te kunnen verlenen bij het gebruik van onze website: www.grenzelooswerk.nl of een andere door ons gebruikte website;
 • De elektronische versie van de Grenzelooswerk nieuwsbrief te sturen;
 • Het versturen van de elektronische versie van de matching mail;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor (potentiele) opdrachtgevers.

Externe informatie

De mogelijkheid bestaat dat het profiel van een User wordt gelinkt aan zijn of haar social media pagina. Dit gebeurt alleen met toestemming van de User.

Bijzondere Persoonsgegevens

Grenzelooswerk legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na toestemming van de User. Indien de User een pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geeft de User daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kan de User de pasfoto weer verwijderen uit zijn of haar profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie. Users kunnen de video zelf uit hun profiel verwijderen.

Verzameling digitale- en/of internetgegevens

Grenzelooswerk gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website van Grenzelooswerk. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot de User herleidbaar zijn.

De Website van Grenzelooswerk verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar de website van Grenzelooswerk, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Grenzelooswerk te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Deze website van Grenzelooswerk maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op Users hun hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

 1. Functionele cookies:

  Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

 2. Social media cookies:

  Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, word de User doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

 3. Analytische cookies:

  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.

De User kan met behulp van browserinstellingen bepalen dat niet (langer) cookies op hardware worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst nu deze nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de website. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst.

Wanneer de User ervoor kiest om met behulp van browserinstellingen aan te geven dat hij of zij niet (langer) wil dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op hardware worden geplaatst, kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website (negatief) beïnvloeden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens

Grenzelooswerk zal, behalve in de gevallen die hier in dit Privacy Statement worden genoemd, persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de User.

Persoonsgegevens die Grenzelooswerk van de werkzoekende User ontvangen, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 2. om de geschiktheid voor een bepaalde buitenlandse functie te beoordelen, beschikbaarheid vast te leggen en het in contact brengen van Users met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 3. om te bemiddelen naar werk en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, om de Users te plaatsen bij opdrachtgevers;
 4. om de Users te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en matching mails);
 5. het controleren van informatie in profielen, sollicitaties en communicatiemiddelen;
 6. het opsporen en tegengaan van misbruik van de website van Grenzelooswerk en/of haar diensten.

Persoonsgegevens die Grenzelooswerk ontvangt van werkgevers en van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen), gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om de werkgever gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
 2. om een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om de werkgever te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven);
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 6. het controleren van informatie in profielen, vacatures en communicatiemiddelen;
 7. het opsporen en tegengaan van misbruik van de website van Grenzelooswerk en/of haar diensten.

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze Users. De door de Users aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Grenzelooswerk kan de persoonsgegevens van de Users doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties. Daarnaast kan Grenzelooswerk de gegevens van de Users verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van de User voor heeft gekregen. Verder kan Grenzelooswerk een profiel of curriculum vitae, nadat de User daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Beveiliging van uw gegevens

Grenzelooswerk spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van de Users te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Grenzelooswerk, die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de Users, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor de User, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de zijde van Grenzelooswerk.

Verwijdering of wijziging van uw gegevens

Het team van Grenzelooswerk streeft ernaar de User ten alle tijde te laten weten op welke manier zijn of haar persoonsgegevens en andere informatie zal worden gebruikt. Mocht de User aangeven dat de opgegeven informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact dan respecteren wij dat.

Onze bedoeling is de kwaliteit en de integriteit van de persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van Users voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.             

Privacy Statement van derden

Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Grenzelooswerk geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

Overdracht van onderneming

Grenzelooswerk behoudt in geval van de verkoop of overdracht van onze onderneming of bedrijfsmiddelen, of een deel daarvan, het recht voor de persoonsgegevens die wij van Users in ons bezit hebben mede door te geven. In geval van dergelijke verkoop of overdracht leveren wij een redelijke inspanning om de verkrijger de verplichting op te leggen de persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy Statement. Na een dergelijke overdracht of verkoop kan de User contact opnemen met de partij aan wie wij de persoonsgegevens hebben overgedragen, indien hij of zij vragen heeft over de verwerking van deze gegevens.

Wijziging van dit Privacy Statement

Grenzelooswerk kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van Grenzelooswerk te raadplegen.