Algemene voorwaarden

Datum in werking: 2 december 2019

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, in alfabetische volgorde:

 1. Account: het account van de Gebruiker, waarmee hij toegang krijgt tot de Dienst;
 2. Dienst: de dienst die Grenzelooswerk aan de Gebruiker verleent via de Website of via een andere manier;
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst van Grenzelooswerk;
 4. Grenzelooswerk: de besloten vennootschap Yobbers B.V., kantoorhoudende te Leeuwarden, aan het Zuiderplein 6, postcode 8911 AJ, KvK nummer 68479441, ongeacht de handelsnaam waaronder zij opereert;
 5. Partij: een partij (de Gebruiker en/of Grenzelooswerk) bij deze Voorwaarden;
 6. User Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de profielen en de vacatures;
 7. Voorwaarden: deze (algemene) voorwaarden van Grenzelooswerk;
 8. Website - de website van Grenzelooswerk op https://www.grenzelooswerk.nl/ en alle onderliggende pagina's;
 9. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;

Artikel 2 - Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot- en het gebruik van de Website door de Gebruiker en het verlenen van enige Dienst door Grenzelooswerk. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Grenzelooswerk of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Grenzelooswerk en enige Partij.
 2. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Grenzelooswerk zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Grenzelooswerk en een Partij, wordt die Partij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen van- en aanvullingen op de Voorwaarden.
 4. Eventuele door Gebruiker voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Grenzelooswerk en Gebruiker zijn overeengekomen.
 5. Grenzelooswerk is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Grenzelooswerk vermeld op de Website de meest actuele versie van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden worden tevens tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht.
 6. De Gebruiker die de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Voorwaarden, accepteert daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Voorwaarden onherroepelijk.
 7. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Grenzelooswerk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 8. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Grenzelooswerk ten voordele van enige Partij, geeft die Partij nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

Artikel 3 - De Dienst

 1. Grenzelooswerk verricht Diensten ten behoeve van de Gebruiker, waaronder het aanbieden en onderhouden van online platform waarop de Gebruiker een profiel en eventuele andere User Content kan plaatsen, alsmede het bieden van toegang tot- en inzage in de databank met vacatures.
 2. Grenzelooswerk verricht tevens Diensten op het gebied van werving en selectie ten behoeve van de Werkgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door de Gebruikers ingevulde profiele en andere aangeboden User Content.
 3. Grenzelooswerk stelt zich voorts ten doel de Gebruiker te voorzien van algemene informatie over het werken buiten Nederland.
 4. Grenzelooswerk verricht voorts die Diensten, die mondeling of schriftelijk zijn overeen gekomen met een Partij, of uit eigen initiatief zijn opgestart.

Artikel 4 - Toegang tot de Dienst

 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, geeft Grenzelooswerk de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een sublicentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en de Website. De Gebruiker is gerechtigd om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de Website.
 2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst wordt aan de Gebruiker getoond op de Website.
 3. De Gebruiker dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Grenzelooswerk voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte User Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de User Content. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de User Content.
 4. De Gebruiker vrijwaart Grenzelooswerk voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.

Artikel 5 - Account

 1. De Gebruiker dient bij de registratie op de Website tevens inloggegevens te verstrekken, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
 2. De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Grenzelooswerk mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.
 3. De Gebruiker dient Grenzelooswerk op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 4. Grenzelooswerk behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik van de Website of een Account de toegang te beperken, het account te verwijderen of andere passende maatregelen te treffen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van Grenzelooswerk.
 5. Grenzelooswerk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
 6. Door het plaatsen van profielen en/of andere User Content geeft de Gebruiker Grenzelooswerk toestemming deze profielen en/of andere User Content op de Website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
 7. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de profielen en/of andere Content die hij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkgevers. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.

Artikel 6 - Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De door Grenzelooswerk aangeboden Dienst wordt verricht "as-is" en "zoals beschikbaar".
 2. Grenzelooswerk verleent uitdrukkelijk geen garantie:
  1. voor de geschiktheid van de Dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
  2. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruikers, verstrekte gegevens;
  3. dat de Dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker;
  4. dat de Dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
 3. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Grenzelooswerk geen kennis van en/of bemoeienis heeft met de User Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen genomen op basis van informatie en/of andere gegevens op de Website of op basis van de Dienst.
 4. Grenzelooswerk heeft nadrukkelijk geen zeggenschap over de aanname van personeel bij de Werkgever. Grenzelooswerk kan derhalve niet garanderen dat sollicitatie door de Gebruiker leidt tot aanbieding van een arbeidsovereenkomst.
 5. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.
 6. Grenzelooswerk is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker.
 7. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. De aansprakelijkheid van Grenzelooswerk zal nooit meer dan éénduizend euro (€ 1.000,-) bedragen en is bovendien te allen tijde beperkt tot de hoogte van de directe schade.
 8. Onder directe schade als bedoel in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  4. Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Grenzelooswerk is iedere aansprakelijkheid van Grenzelooswerk voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 8, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
  5. In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Grenzelooswerk in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
   1. de omstandigheid dat Grenzelooswerk zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Dienst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
   2. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;
   3. storingen of ongevallen in het (data)verkeer;
   4. verheidsmaatregelen of embargo;
   5. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
   6. extreme weersomstandigheden;
   7. brand, overstroming, natuurramp;
   8. storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

Artikel 7 - Verbodsbepalingen

Het is de Gebruiker niet toegestaan om User Content te plaatsen die:

 1. bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;
 2. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit;
 3. reclameboodschappen bevat;
 4. gegevens van andere Gebruikers gebruikt of verzamelt via de Dienst om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden of om de Gebruikers te benaderen buiten Grenzelooswerk om;
 5. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Website;
 6. gebruik maakt van andere dan de door Grenzelooswerk goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 7. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Grenzelooswerk te omzeilen;
 8. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;
 9. de belangen en goede naam van Grenzelooswerk kan schaden.

Artikel 8 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van de User Content, berusten bij Grenzelooswerk.
 2. De Gebruiker verstrekt aan Grenzelooswerk ten aanzien van de door hem op de Website geplaatste User Content, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze User Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

Artikel 9 - Privacy

Gebruiker dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Grenzelooswerk te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Grenzelooswerk en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Het Privacy Statement is beschikbaar op https://www.grenzelooswerk.nl/privacybeleid

Artikel 10 - Niet-nakoming

Grenzelooswerk en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval heeft Grenzelooswerk het recht, zonder enig recht van Gebruiker op schadevergoeding of restitutie van kosten:

 1. de toegang tot de Dienst te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
 2. het Account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
 3. User Content van de Gebruiker te verwijderen.

Artikel 11 - Overige bepalingen

 1. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Grenzelooswerk ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Leeuwarden tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 2. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.