Bekijk in pdf formaat

Algemene Voorwaarden van Grenzelooswerk B.V.

tevens handelend onder de naam: Dutch Employees
KvK nummer: 67621848

Datum in werking: 01-01-2017

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, in alfabetische volgorde:

 1. Dienst: de dienst die Grenzelooswerk aan de User verleent via de Site of via een andere manier;
 2. Grenzelooswerk: de besloten vennootschap Grenzelooswerk B.V., kantoorhoudende te Leeuwarden, aan het Zuiderplein 6, postcode 8911 AJ, KvK nummer 67621848, ongeacht de handelsnaam waaronder zij opereert;
 3. Partij: een partij (de User en/of Grenzelooswerk) bij deze Voorwaarden;
 4. Site - de website van Grenzelooswerk op https://www.grenzelooswerk.nl en alle onderliggende pagina’s;
 5. User Content: alle informatie die door de User via de Site toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de profielen en de vacatures;
 6. User: de Werkgever of Werkzoekende of andere Partij die gebruikt maakt van de Dienst van Grenzelooswerk;
 7. Voorwaarden: deze (algemene) voorwaarden van Grenzelooswerk;
 8. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;
 9. Werkzoekende: de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot- en het gebruik van de Site door de User en het verlenen van enige Dienst door Grenzelooswerk. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Grenzelooswerk of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Grenzelooswerk en enige Partij.
 2. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Grenzelooswerk zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Grenzelooswerk en een Partij, wordt die Partij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen van- en aanvullingen op de Voorwaarden.
 4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de User van de hand.
 5. Eventuele door User voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Grenzelooswerk en User zijn overeengekomen.
 6. Grenzelooswerk is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Grenzelooswerk vermeld op de Site de meest actuele versie van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden worden tevens tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de User gebracht.
 7. De User die de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Voorwaarden, accepteert daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Voorwaarden onherroepelijk.
 8. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Grenzelooswerk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 9. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Grenzelooswerk ten voordele van enige Partij, geeft die Partij nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

Artikel 3 De Dienst

 1. Grenzelooswerk verricht Diensten ten behoeve van de User, waaronder,
  • in het geval de User Werkgever is, deze (een) vacature(s) en eventuele andere User Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; en toegang en inzage in de databank met User profielen kan krijgen; of
  • in het geval de User Werkzoekende is, deze een profiel en eventuele andere User Content kan plaatsen; en toegang en inzage in de databank met vacatures kan krijgen.
 2. Grenzelooswerk verricht tevens Diensten op het gebied van werving en selectie van Werkzoekenden ten behoeve van de Werkgever.
 3. Grenzelooswerk stelt zich voorts ten doel de Werkzoekende te voorzien van algemene informatie over het werken buiten Nederland.
 4. Grenzelooswerk verricht voorts die Diensten, die mondeling of schriftelijk zijn overeen gekomen met een Partij, of uit eigen initiatief zijn opgestart.

Artikel 4 Toegang tot de Dienst

 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Voorwaarden, geeft Grenzelooswerk de User een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een sublicentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en de Site. De User is gerechtigd om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de Site.
 2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst wordt aan de User getoond op de Site.
 3. De User dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de manier zoals beschreven op de Site. De User staat er jegens Grenzelooswerk voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is. De User is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte User Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de User Content. De User is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de User Content.
 4. De User vrijwaart Grenzelooswerk voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.

Artikel 5 Account

 1. De User dient bij de registratie op de Site tevens inloggegevens te verstrekken, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account.
 2. De User is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de User niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De User is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Grenzelooswerk mag ervan uitgaan dat de User daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Een inloggegevens mogen evenwel binnen de eigen organisatie van een Werkgever vrij worden gebruikt.
 3. De User dient Grenzelooswerk op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 4. Grenzelooswerk behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik, inbreuk op rechten van derden, strijd met enige bepaling uit deze Voorwaarden of een overeenkomst (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie te wijzigen, weigeren of verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van Grenzelooswerk.
 5. Grenzelooswerk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site en/of Dienst door derden.
 6. Door het plaatsen van vacatures, profielen en/of andere User Content geeft de User Grenzelooswerk toestemming deze vacatures, profielen en/of andere User Content op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
 7. De User erkent en stemt ermee in dat de vacatures, profielen en/of andere Content die hij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door andere Users.

Artikel 6 Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De door Grenzelooswerk aangeboden Dienst wordt verricht "as-is" en "zoals beschikbaar".
 2. Grenzelooswerk verleent uitdrukkelijk geen garantie:
  1. voor de geschiktheid van de Dienst voor de doeleinden van de User;
  2. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Users, verstrekte gegevens;
  3. dat de Dienst voldoet aan de verwachtingen van de User;
  4. dat de Dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
 3. De User erkent en aanvaardt dat Grenzelooswerk geen kennis van en/of bemoeienis heeft met de User Content en andere informatie die door de Users met behulp van de Site en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen genomen op basis van informatie en/of andere gegevens op de Site of op basis van de Dienst.
 4. Grenzelooswerk heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Users wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
 5. De User is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Site en/of Dienst verricht.
 6. Grenzelooswerk is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de User.
 7. Grenzelooswerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. De aansprakelijkheid van Grenzelooswerk zal nooit meer dan éénduizend euro (€ 1.000,-) bedragen.
 8. Onder directe schade als bedoel in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de User aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 9. Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Grenzelooswerk is iedere aansprakelijkheid van Grenzelooswerk voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 8, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 10. In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Grenzelooswerk in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  1. de omstandigheid dat Grenzelooswerk zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Dienst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  2. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;
  3. storingen of ongevallen in het (data)verkeer;
  4. overheidsmaatregelen of embargo;
  5. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
  6. extreme weersomstandigheden;
  7. brand, overstroming, natuurramp;
  8. storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

Artikel 7 Verbodsbepalingen

 1. Het is de User niet toegestaan om User Content te plaatsen die:
  1. bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;
  2. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit;
  3. reclameboodschappen bevat;
  4. gegevens van andere Users gebruikt of verzamelt via de Dienst om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden of om de Users te benaderen buiten Grenzelooswerk om;
  5. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de Site;
  6. gebruik maakt van andere dan de door Grenzelooswerk goedgekeurde tools om de Site te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
  7. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Site en/of de computersystemen van Grenzelooswerk te omzeilen;
  8. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;
  9. de belangen en goede naam van Grenzelooswerk kan schaden.
 2. Het is de Werkgever niet toegestaan om:
  1. de via de Dienst van Grenzelooswerk verkregen User Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  2. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens anders te gebruiken dan voor openstaande vacatures;
  3. andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
  4. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.
 3. Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:
  1. vacatures te plaatsen op de Site;
  2. de via de Dienst van Grenzelooswerk verkregen User Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
  3. de door Users verstrekte contactgegevens te gebruiken voor doeleinden buiten het doel van de Site;
  4. andere Werkzoekenden te benaderen;
  5. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te (laten) verrichten.

Artikel 8 Betaling 

 1. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Site.
 2. Opdrachten van de User aan Grenzelooswerk binden Grenzelooswerk pas nadat de opdracht door Grenzelooswerk is bevestigd, dan wel nadat Grenzelooswerk kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.
 3. Indien voor gebruikmaking van onderdelen van de Dienst een vergoeding is verschuldigd wordt de hoogte van deze vergoeding op de Site vermeld.
 4. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 5. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Op reeds afgenomen Diensten zijn prijswijzingen evenwel niet van toepassing.

Artikel 9 Niet of niet tijdig betalen

 1. Bij niet tijdige betaling van een factuur of termijn wordt de User geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder de eis van enige aanmaning of ingebrekestelling. Grenzelooswerk heeft in geval van niet tijdige betaling het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ongeacht of sprake is van het verstrijken van een betalingstermijn, een betalingsregeling of overige factoren die een, al dan niet overeengekomen, uitstellend effect hebben op betaling, is de factuur direct en volledig opeisbaar in elk van de navolgende gevallen:
  1. indien de User in staat van faillissement wordt verklaard of indien hij daartoe zelf aanvraag doet;
  2. indien de User surséance van betaling aanvraagt;
  3. indien de User wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering;
  4. indien de User het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  5. indien (executoriaal) beslag op bezittingen van de User wordt gelegd;
  6. bij het overlijden van de User;
  7. indien de User een rechtspersoon is: bij dienst liquidatie of ontbinding, deponeren van een voorstel tot fusie of (af-)splitsing.
 3. De User die handelt als Werkzoekende verbeurt aan Grenzelooswerk bij niet tijdige betaling een vergoeding voor incassokosten: de vergoeding bedraagt het maximum conform de Wet Incasso Kosten (of de daarin voor de plaats te treden wetgeving).
 4. De User die handelt als Werkgever verbeurt aan Grenzelooswerk bij niet tijdige betaling een rente gelijk aan één procent (1%) per maand. Ter berekening van de lengte van de rentedragende periode gelden delen van een maand als een gehele maand. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met een minimum van 15% van het niet of niet tijdig betaalde bedrag.
 5. Alle betalingen strekken eerst tot voldoening van de in lid 3 casu quo lid 4 gemelde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 6. Grenzelooswerk is gerechtigd alle aan haar voldane bedragen, ook voorschotten en betalingen op ontbonden overeenkomsten, te verrekenen met de krachten lid 3 casu quo lid 4 aan haar verschuldigde vergoeding.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Site en de Diensten, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van de User Content, berusten bij Grenzelooswerk.
 2. De User verstrekt aan Grenzelooswerk ten aanzien van de door hem op de Site geplaatste User Content, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze User Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

Artikel 11 Privacy

User dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Grenzelooswerk te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Grenzelooswerk en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Het Privacy Statement is beschikbaar op https://www.grenzelooswerk.nl.

Artikel 12 Niet-nakoming

Grenzelooswerk en de User hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Site en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval heeft Grenzelooswerk het recht, zonder enig recht van User op schadevergoeding of restitutie van kosten:

 1. de toegang tot de Dienst te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
 2. het Account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
 3. User Content van de User te verwijderen.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. Alle geschillen die tussen de User en Grenzelooswerk ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Leeuwarden tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.